สิ่งต่าง ๆ ที่ควรพิจารณาก่อนเลือกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การเลือกแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญในกรณีที่คุณมีความจำเป็น เฉพาะด้าน ซึ่งหมายถึงคุณต้องศึกษาปัจจัยหลายประการและเปรียบเทียบแผนต่าง ๆ ต่อไปนี้คือรายการของปัจจัยต่าง ๆ ที่คุณควรสังเกตในการเลือกประกันภัย:

ขอบเขตในการให้ความคุ้มครอง กรมธรรม์นั้นเพียงพอต่อความต้องการของคุณและครอบครัว หรือไม่ คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของขอบเขตในการให้ความคุ้มครอง และประเภทต่าง ๆ ของขอบเขตการให้ความคุ้มครองที่มีอยู่ในแผนนั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจ
ต้องการกรมธรรม์ที่ให้ประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลและครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ นอกจากนี้ควรพิจารณาการจ่ายสินไหมทดแทนในกรณีที่มีการทุพพลภาพชั่วคราวหรือถาวรจาก อุบัติเหตุ กรมธรรม์บางประเภทอาจครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในปัจจุบัน และบางประเภท ที่มีการให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายหลังเกิดอุบัติเหตุแล้วด้วย
ข้อยกเว้น เงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อยกเว้นในประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญเกินกว่า ที่จะอ่านผ่าน ๆ การไม่ทำความเข้าใจกรมธรรม์เหล่านี้จะทำให้เกิดการโต้แย้งที่ไม่พึงประสงค์และ การเรียกสินไหมทดแทนที่อาจถูกปฏิเสธได้ โดยทั่วไปแล้ว ข้อยกเว้นต่าง ๆ ในกรมธรรม์จะแสดงข้อมูล เกี่ยวกับสถานการณ์บางประเภทที่กรมธรรม์ของคุณไม่ให้ความคุ้มครอง ตัวอย่างเช่น ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะไม่ให้ความคุ้มครองการติดโรค การทำให้ตัวเองบาดเจ็บ กีฬาเสี่ยงอันตราย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย หากคุณเข้าใจข้อจำกัดของแผนประกันภัย แต่ละแผนแล้วจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
ผลประโยชน์ ในการเฟ้นหาแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เหมาะสม คุณจำเป็นต้องทราบถึง จำนวนเงินของสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันภัยจะจ่ายให้คุณ โปรดสังเกตว่าการได้รับบาดเจ็บแต่ละ ประเภทอาจมีจำนวนเงินสินไหมทดแทนไม่เท่ากัน แผนในการจ่ายผลประโยชน์จะแตกต่างกันไป ตามบริษัทประกันภัย บางบริษัทมีข้อเสนอ 100% ของเงินเอาประกันภัยสำหรับการได้รับบาดเจ็บ บางประเภท ในขณะที่บางแห่งอาจจ่ายเพียง 50% เท่านั้น เงินเอาประกันภัยหมายถึงจำนวนเงิน สูงสุดที่บริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
ผู้รับผลประโยชน์ ในกรณีที่คุณถึงแก่กรรม บุคคลที่คุณแต่งตั้งเป็นผู้รับผลประโยชน์จะได้รับ
สินไหมทดแทนจากเงินเอาประกันภัย คุณควรแต่งตั้งใครบางคนไว้และแจ้งให้ผู้นั้นทราบด้วย ในการดำเนินการดังกล่าวคุณจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ด้วย ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้ใดไว้ ขั้นตอนในการจ่ายสินไหมของบริษัทจะใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากมี ความจำเป็นที่จะต้องมีการพิสูจน์พินัยกรรมหรือขอรับหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกจากศาลเพื่อจัดการเงินจากกรมธรรม์ โปรดสังเกตว่าหากคุณเป็นผู้เอาประกันที่เป็นคนไทยมุสลิม เงินจากกรมธรรม์จะถูก
ปันผลตามหลักชารีอะห์หรือกฎหมายอิสลาม